Funcții contractuale (26 posturi) – Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale, județul GiurgiuFuncții contractuale (26 posturi)

Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale, județul Giurgiu

3 iunie 2021

Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale, Judeţul Giurgiu, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. asistent medical generalist, grad principal (PL) (2 posturi) în cadrul Secţiei Medicină Internă;
 2. asistent medical generalist (PL) (3 posturi), grad principal, în cadrul Secției Medicină Internă;
 3. asistent medical generalist (PL) (1 post) în cadrul Secției Chirurgie Generală;
 4. asistent medical generalist (S) (1 post) în cadrul Secției Chirurgie Generală;
 5. asistent medical obstetrică-ginecologie, grad principal obstetrică-ginecologie (PL) (2 posturi) în cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie;
 6. asistent medical pediatrie, grad principal pediatrie (PL), în cadrul Secției Pediatrie;
 7. asistent medical pediatrie, grad principal pediatrie (PL), în cadrul Cabinetului de Pediatrie din Ambulatoriul Integrat Bolintin Vale;
 8. asistent medical generalist (cu PL), grad principal în cadrul Cabinetului de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice;
 9. îngrijitoare (G sau M) (2 posturi) în cadrul Secției Medicină Internă;
 10. îngrijitoare (G sau M) în cadrul Secției Chirurgie Generală;
 11. îngrijitoare (G sau M) în cadrul Blocului Operator;
 12. îngrijitoare (G sau M) în cadrul Secției Obstetrică – Ginecologie;
 13. îngrijitoare (G sau M) (2 posturi), în cadrul Secției Pediatrie;
 14. îngrijitoare (G sau M) în cadrul Dispensarului TBC;
 15. îngrijitoare (G) în Ambulatoriul Integrat Bolintin Vale;
 16. economist IA în cadrul Serviciului Contabilitate al spitalului;
 17. consilier juridic II (S) în cadrul spitalului;
 18. paznic (M sau G) în cadrul spitalului;
 19. muncitor 1 electrician (M sau G) în cadrul spitalului;
 20. șofer II (M sau G) în cadrul spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist PL, grad principal:
  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • examen pentru obţinerea gradului medical de principal;
  • vechime în specialitate de minimum 5 ani.
 • asistent medical generalist PL:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
  • vechime în specialitate de minimum 1 an.
 • asistent medical generalist S:
  • diplomă dc licență facultate, specializarea asistență medicală generală;
  • vechime în specialitate dc minimum 1 an.
 • economist IA(S):
  • studii superioare în domeniul cantabilitate și informatică de gestiune;
  • diplomă de licență în domeniul cantabilitate și informatică de gestiune;
  • vechime în specialitatea studiilor de 6 ani și 6 luni.
 • consilier juridic II (S):
  • diplomă de licență în domeniul științelor juridice, specializarea drept;
  • vechime în specialitatea studiilor de 3 ani;
  • înscris în tabloul consilierilor juridici „definitiv”;
  • membru al Uniunii Consilierilor Juridici din România.
 • îngrijitoare (G sau M):
  • diplomă de studii școală generală sau studii medii.
 • infirmieră (G sau M):
  • diplomă de studii școală generală sau studii medii;
  • diplomă de calificare ca infirmieră;
  • vechime în specialitate de minimum 1 an.
 • paznic (M sau G):
  • diplomă de studii școală generală sau studii medii;
  • certificat de calificare pentru agent pază și ordine;
  • vechime în specialitate de minimum 2 ani.
 • şofer II:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experiență ca șofer conform condițiilor postului de cel puțin 5 ani;
  • permis auto de șofer categoria B.
 • electrician (M sau G):
  • diplomă de studii școală generală sau studii medii;
  • certificat de calificare profesională în meseria de electrician;
  • vechime în meseria de electrician de 9 ani;
  • autorizare A.N.RE.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Orăşenesc Bolintin-Vale din str. Republicii, nr. 5, Judeţul Giurgiu, telefon: 0246/273.049.

Apply for this Job